International Journal of                                                 Numerical Analysis & Modeling

 
 ISSN 1705-5105
 
"For the things of this world cannot be made known without a knowledge of mathematics" -----Roger Bacon
 
Honorary  Editors
Ivo Babuska Junzi Cui
Zhongci Shi  Roger Temam
Associate Editors
Gang Bao (USA) Zhonghua Qiao (China)
Pavel Bochev (USA) Leo Rebholz (USA)
Vrushall Bokil (USA) Jean Roberts (France)
Jed Brown (USA) Abner Salgado (USA)
Tony Chan (USA) Dongwoo Sheen (Korea)
Liqun Cao (China) Jie Shen  (USA)
Yanzhao Cao (USA) Chi-Wang Shu (USA)
Hua Chen (China) Ari Stern (USA)
Zhangxin Chen (USA) Shuyu Sun (Saudi Arabia)
Zhiming Chen (China) Weiwei Sun (China)
Marta D'Elia  (USA) Xue-Cheng Tai (China)
Jean-Luc Guermond (USA) Lubin G. Vulkov (Bulgaria)
Max D Gunzburger (USA) Shawn Walker (USA)
Xiqin He (China) Junping Wang (USA)
Thi-Thao-Phuong Hoang (USA) Zhu Wang (USA)
Paul Houston (UK) Yaushu Wong (Canada)
Ralf Kornhuber (Germany) Jinchao Xu (USA)
Dong Liang (Canada) Xianmin Xu (China)
Ming Mei (Canada) Xiaofeng Yang (USA)
Peter Minev (Canada) Weihong Zhang (China)
Ivan Oseledets (Russia) Zhimin Zhang (China &USA)
Amiya K Pani (India) Shan Zhao (USA)
Malgorzata Peszynska (USA) Zhi Zhou (China)
Janet Peterson (USA) Jiang Zhu (Brazil)
Sara Pollock (USA) Jun Zou (HK, China)
 
 
 
 
 
 
 

 

  Executive Editors
Xiaoming He (hex@mst.edu) Yufeng Nie (yfnie@nwpu.edu.cn)
Yanping Lin  (yanlin@ualberta.ca)

 

                ==   Northwestern Polytechnical  University and Institute for Scientific Computing  and Information   since 2004 ==