International Journal of                                                 Numerical Analysis & Modeling

 
 ISSN 1705-5105
 
"For the things of this world cannot be made known without a knowledge of mathematics" -----Roger Bacon
 
Honorary  Editors
Junzi Cui
Max D Gunzburger  Roger Temam
Associate Editors
Gang Bao (USA) Zhonghua Qiao (China)
Pavel Bochev (USA) Leo Rebholz (USA)
Vrushall Bokil (USA)  
Jed Brown (USA) Abner Salgado (USA)
Liqun Cao (China)  
Yanzhao Cao (USA) Jie Shen  (USA)
Tony Chan (Saudi Arabia and USA) Chi-Wang Shu (USA)
Hua Chen (China) Ari Stern (USA)
Gabriele Ciaramella (Italy) Shuyu Sun (Saudi Arabia)
Zhangxin Chen (USA) Weiwei Sun (China)
Zhiming Chen (China) Raul F. Tempone (Saudi Arabia)
Marta D'Elia  (USA) Lubin G. Vulkov (Bulgaria)
Marco Discacciati (UK) Shawn Walker (USA)
Jean-Luc Guermond (USA) Junping Wang (USA)
  Zhu Wang (USA)
Xiqin He (China) Yaushu Wong (Canada)
Timo Heister (USA) Jinchao Xu (USA)
Thi-Thao-Phuong Hoang (USA) Xianmin Xu (China)
Paul Houston (UK) Xiaofeng Yang (USA)
Ralf Kornhuber (Germany) Weihong Zhang (China)
Dong Liang (Canada) Zhimin Zhang (China &USA)
Peter Minev (Canada) Shan Zhao (USA)
Ivan Oseledets (Russia) Zhi Zhou (China)
Amiya K Pani (India) Jiang Zhu (Brazil)
Eun-Jae Park (Korea) Jun Zou (HK, China)
Malgorzata Peszynska (USA)  
Sara Pollock (USA)  
 
 
 
 
 

 

  Executive Editors
Xiaoming He (hex@mst.edu) Yufeng Nie (yfnie@nwpu.edu.cn)
Yanping Lin  (yanlin@ualberta.ca)

 

                ==   Northwestern Polytechnical  University and Institute for Scientific Computing  and Information   since 2004 ==