International Journal for                                                     Information & Systems Sciences

 
 ISSN 1708-296X
 
"For the things of this world cannot be made known without a knowledge of mathematics" -----Roger Bacon
 
Honorary  Editors
David Russell (USA)
Regional   Editors
Dragutin Debeljkovic (Europe) Qingling Zhang (Asia)
Tao Lin (North America) Hossein Azari  (MidEast)
Associate Editors
Michael Beham (Germany) Dongwoo Sheen (Korea)
Dennis Bernstein (USA) Yang Shi (Canada)
J. R. Cannon (USA) Manuchehr Soleimani (UK)
Jyh-Horng Chou (Taipei) Ilya Spitkovsky  (USA)
Keng Deng (USA) Victor Sreeram (Australia)
T. Fernando (Australia) Qining Wang  (China)
Huijun Gao  (China) Hugo Woerdeman  (USA)
Adrian A. Hopgood (UK) Yau-Shu Wong (Canada)
Shoudong Huang (Australia) Yongxiang Xia (Australia)
Herbert IU (Australia) Feng Xiao (China)
Zhijian Ji  (China) Guangming Xie (China)
Robert John (UK) Jack Xu (Philips Corp)
James Lam  (China) Dingli Yu (UK)
Leung-wing Joseph Lee (China) Wensheng Yu (China)
Wanquan Liu (Australia) Junzhi Yu (China)
Subbaram Naidu (USA) Fuzhen Zhang (USA)
Ya-Jun Pan (Canada) Lin Zhang (China)

 

Editor-In-Chiefs
 
Yanping Lin  (ylin@math.ualberta.ca) Jinkuan Wang (wjk@mail.neuq.edu.cn)
Long Wang  (longwang@pku.edu.cn)
         ==  Institute for Scientific Computing and Information  and Northeastern University at Qinhuangdao  since 2005 ==